Profil týmu P?chota Praha


 
 
 
 
Logo_Pechota_Praha_w250.png
 
 
  

Jsme tým z Prahy a st?edních ?ech s více než 15 letou historií (d?ívé známý jako UltraAS). Neimitujeme žádnou konkrétní jednotku, ale za vzor nám jsou ozbrojené síly Armády ?eské republiky. Snažíme se o vytvo?ení kvalitního kolektivu. 
 
Vybíráme si efektivní taktické a materiální prost?edky pro airsoftový boj. Vyvíjíme a upravujeme vše, co považujeme v naších podmínkách za p?ínosné. Nestudujeme pouze p?íru?ky A?R, používáme veškerou dostupnou literaturu, a? už jde o US manuály, p?íru?ky SAS ?i doktríny A?R. Praktickým zkušenostem podléhá inovace taktiky, výzbroje a výstroje.  Na?erpané znalosti prov??ujeme v airsoftové praxi a následn? je zaznamenáváme do vlastních manuál?, které tvo?í jádro našich znalostí o taktice boje i p?ežití.

Struktura a velení v týmu je uzp?sobeno fungování jak v malých tak v?tších celkách, díky ?emuž jsme schopni bojovat samostatn? i ve v?tších bojových uskupeních.pechota_profil_foto.JPG
 


Lidé a chod jednotky

V?kový pr?m?r v jednotce je kolem 30 let. D?ní v jednotce je organizováno štábem. ?innosti pot?ebné k chodu jednotky jsou rozd?leny mezi jednotlivé ?leny štábu, ?ímž se zna?n? odlišujeme od týmu postavených na bedrech jedné ?i dvou osob. Pro uleh?ení organizace jsme si vyvinuli sv?j internetový portál, skrze který organizujeme veškerou ?innost, finance, znalosti, a v?chny ostatní pot?ebné v?ci. 

Každé dva týdny se scházíme na týmovém srazu, na kterém si u zlatavého moku vy?ešíme pot?ebné organiza?ní záležitosti. I p?es nejr?zn?jší rodinné a pracovní p?ekážky se snažíme vyjet alespo? 2x do m?síce. Naše ?innost je plánovaná zpravidla n?kolik týdn? až mésíc? dop?edu. 
 

Hodnoty
 


Airsoft je pro nás výzva a životní styl. Bojujeme, abychom zvít?zili! Používáme k tomu v rámci fair-play veškeré dostupné prost?edky. V mimo týmových vztazích si vážíme sp?átelené týmy, se kterými rádi spolupracujeme a zárove? se snažíme navazovat kontakty s novými AS týmy.


Celek je mnohem víc než sou?et jeho ?ástí. P?esto si uv?domujeme, že kvalitní celek m?žou tvo?it pouze kvalitní jednotlivci. Jednotlivec v našem týmu se nespokojí s málem a pro dosažení svých cílu je ochoten vydat ze sebe maximum. Pro dosažení úsp?chu jsme ochotni na sob? pracovat. Úrove? pot?ebných znalostí a dovedností pot?ebných na bojišti nenechávame na jedinci, ale pravideln? je p?ezkušujeme, ?ímž se zachovává vysoká bojová úrove? našich akcí. Lidi, kte?í se ?ídí tímto principem, rádi uvítáme v našich ?adách.P?ijímací proces a podmínky p?ijetí


 
Našim hodnotám je uzp?sobený výb?rový proces nových tvá?í i jejich další p?sobení v jednotce. 

Po p?ijetí p?ihlášky a absolvování vstupního pohovoru ud?líme prozatím neznámému ?lov?ku status Uchaze?. Tento stav trvá cca 6 m?síc?, za které získává dovednosti formou samostudia a ú?asti na tématických cvi?eních a akcích. Ke samostudiu mu poskytneme dostatek studijních materiál?. Okruhy: 
 
Bojové dovednosti I. (T)
Komunikace I. (T)
Fyzická p?íprava I. (P)
Maskování I. (P)
Navigace I. (T)
Nebojové dovednosti I. (T)
P?edboj. p?íprava I. (T)
St?elecké dovednosti I. (P)
 
Dokon?ení všech nárok? tohoto období zabezpe?í to, že je uchaze? schopen pln?ní základních úkol? samostatn? i v rámci družstva.  Po spln?jí všech bod? hlasujeme, zdali uchaze? zapadl a je vhodný dalšího p?sobení v jednotce. 
 
Úsp?šní uchaze?i postupují do stavu Rekrut (hodnostní ozna?ení vojín). Tento stav je p?echodný a slouží k dopln?ní zbývajících znalostí a materiálu vyžadovaného po všech ?lenech jednotky. Je mu již umožn?no nosit insignie jednotky. Po úsp?šném dopln?ní znalostí a spln?ní všech podmínek se z rekruta stává plnohodnotným ?lenem se všemi právy a povinnostmi (hodnostní ozna?ení rotný a výš). 
Hodnostní ozna?ení je p?evzato ze staré normy A?R a odpovídá funkci ?lena v jednotce. 
 
Dalšími okruhy jsou nap?.

MOUT I. (T)
Pyrotechnika I. (T)
Sou?adnice MGRS (P)
Pyro I. P?íloha A (P)
Lé?ky I. (P)
P?edboj. p?íprava II. (T)
Vedení tréninku (P)
Pyrotechnika I. (P)Zdravov?da I. (T)
Sou?adnice UTM (P)
Boj v noci (T)
Sla?ování I. (P)
Boj v noci (P)
Velení fire týmu (P)
MOUT II. (P)


 
 
 
 
 
 
Insignie


Logo_Pechota_Praha_colection_w300.png


 

Historie jednotky
 
 
Tým P?chota Praha v ?ase
 
history_picture.jpg
 
 
 
 
 
Novinky najdete na našich Facebookových stránkach.