Struktura štábu P?chota Praha


Term 2016/2017
(31.7.2016 - 1.8.2017)


Velitel Jednotky 
Martin ?erný

Velitel štábu
Marko Nguyen

Opera?ní ?innost
Lud?k Malík
(z. Dom)

Stanislav 
(z. Bokoto)

Týlové zabezpe?ení
Lud?k Malík
(z. Edrikus)
 

Drill a taktika
Bo?ek Suchánek
(z. Consul)

Inovace
 


-- 
Vysv?tlivky:


Velitel týmu
Duchovní otec jednotky. 

Velitel štábu

Tvo?í centrální bod štábu. Záleží mu na jménu a funk?nosti celého uskupení. Koordinuje ?innosti všech oblastí týlového zabezpe?ení. Je ochotný a dokáže pomoct po všech stránkách. Je odpov?dný za morálku týmu. Jeho nejv?tší zbraní je blízký kontakt se všemi ?leny. Zastává také úkol psychologa jednotky. P?edchází interním konflikt?m.
 
Opera?ní ?innost
Rozhoduje a organizuje nápl? akcí a p?ipravuje podklady pro n?. Je v kontaktu s ostatními vn?jšími ú?astníky akcí.

Vn?jší vztahy a nábor
Má na starosti veškeré záležitosti navenek týmu. Hlídá a zvelebuje image týmu a zárove? získává potencionální rekruty do jednotky.

Týlového zabezpe?ení
Jeho hlavní ?innost je vedení týmových financí a ?ízení materiálového zabezpe?ení. Organizuje a sjednává dopravu a prostory. Mimo to pomáhá ostatním d?stojník?m p?i tvorb? dokument?, p?i sestavování trénink? a podobn?.  

Drill a taktika
Spolu s d?stojníkem pro teoretickou p?ípravu je hlavním tv?rcem náplní trénink?, p?i?emž se zam??uje více na praktickou ?ást. Je to nejzkušen?jší jedinec po bojové stránce a své zkušenosti je schopen p?edávat dál. Stará se o bojovou p?ípravu ?len? jednotky. Vede databázi bojových dovedností v týmu a karty jednotlivc?. Je schopen pomoct p?i p?íprav? jednotlivc? na zkoušky z fyzických a bojových dovedností. Vyhledává možnosti teoretické p?ípravy z vn?jšího prost?edí (kurz MOUNT apod.).
 
Inovace
Vyhledává nové trendy v oblasti výzbroje a taktiky. Vybrané v?ci testuje a zavádí do jednotky.