Nábor nových ?len? do P?chota Praha
Co bys m?l spl?ovat:
 1. našel jsi se v profilu týmu viz Profil týmu 
 2. je ti víc jak 17 let (z d?vodu v?kového pr?m?ru jednotky 29 let; výjimky akceptujeme se souhlasem velitelského štábu) 
 3. jsi TÝMOVÝ HRÁ?
 4. Máš aktivní zájem o jednotku a d?ní v ní 
 5. JSI OCHOTEN POD?ÍDIT SE AUTORITÁM 
 6. MÁŠ ZÁJEM O DALŠÍ ROZVOJ SVÝCH SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ (nejen po airsoftové stránce) 
 7. jsi ochoten se p?izp?sobit fyzickému, psychickému, ?asovému a finan?nímu vytížení 
 8. vlastníš min. základní výbavu pot?ebnou pro uchaze?e (tj. maskovací komplet A?R, kanady a kvalitní ochranné brýle) 
 9. dostate?ná finan?ní zajišt?nost pro pozd?jší dopln?ní výstroje a výzbroje

Nemén? d?ležité, spíše d?ležit?jší je ztotožn?ní s hodnotami týmu:
 1. Odpov?dnost a smysl pro povinnost
  „uv?domuji si a plním si své povinnosti, projevuj iniciativu a tvo?ivý p?ístup ke svému ?lenství“ „své povinnosti plním odpov?dn? a jak nejlépe dovedu"
 2. Ob?tavost
  „dávám všechno, dávám víc než dostávám, uv?domuji si, že úsp?ch celku stojí výš než úsp?ch m? samotného“
 3. Odvaha
  „nebojím se rozhodnout a p?ijímat nové výzvy, mám sílu p?ekonat složité, nebezpe?né a riskantní situace“ „budu na sebe tvrdý, když n?co ud?lám špatn?, ne?eknu si "to se samo spraví", ale o to více a ?ast?ji i ve svém volnu pracuji na tom, aby se selhání neopakovalo. Budu pátrat po p?í?inách, vyvodím záv?r a d?sledky“ 
 4. V?rnost
  „jsem oddaný své jednotce a loajální ke svým nad?ízeným, respektuji své spolubojovníky“
 5. ?est
  „jsem p?ímý a zásadový, jednám vždy v souladu se svým sv?domím“

  Neptej se, co m?že tým nabídnout tob?, ale co m?žeš TY nabídnout týmu!Nyní vypl? Pokud máš jakékoliv jiné dotazy, kontaktuj nás. Kontakty