Co je to Airsoft?


Airsoft je simulace boje za použití airsoftových zbraní. Není to pouze bezduché st?ílení jako je mnoho PC her. V airsoftu jde o mnohem víc nap?íklad o týmovou spolupráci. Jedinci si zde ukážou, co v nich skute?n? je, každý si zde sáhne na dno svých fyzických a psychických sil. Oproti svým po?íta?ovým postavám se každý nau?í ?adu nových dovedností, které užije nejen ve h?e, ale i v reálném život?. 
 
Jak se hraje? V airsoftu existují týmy (jednotky), které vždy reprezentují n?jakou armádu. Na naší airsoftové scén? jsou nejpo?etn?jší skupiny hrající za armády USA, BW, Velké Británie i Armády ?eské republiky. Možnosti jsou celkem t?i: Dv? jednotky se domluví, že si o víkendu zabojují. Ur?í si proto kde jaký bude scéná?, up?esní si pravidla a o víkendu provedou manévry. Pak tu máme známá místa pro hrá?e rekreanty, kde se sejde sm?ska lidí a ti hrají zrovna co se dohodne na míst?. Do t?etice všeho dobrého jsou tu velké akce, které se vyzna?ují ú?astí n?kolika jednotek a propracovaností scéná?e. V praxi to m?že být i 200 lidí na každé stran?. Fair-play Naprostou nutností v airsoftu je hrát fair-play, protože oproti paintballu po zásahu nez?stává žádná barevná skvrna. Hrá?i tak po zásahu vždy musí upozornit st?elce, že je zasáhl a odejít z bojišt? na mrtvolišt?. Toto je bohužel stinná stránka AS, protože mnoho lidí si hraje na nesmrtelné terminátory.
 
Co je cílem? Cílem je to co si za n?j stanovíte. M?žeme jít od nejjednodušších scéná??, což je eliminace protivníka, p?es hrá?i po?íta?ových her známými typy scéná??, jako je capture the flag, last man standing, hamburger hill a dostaneme se k složitým scéná??m, kdy jedna strana má za úkol eliminaci ur?itého ?lov?ka, zni?ení st?ežené budovy, získání tajných dokument? atd. Co je ke h?e pot?eba? Pro za?átek vám sta?í airsoftová zbra? a naprostou nutností jsou ochranné brýle, které zakoupíte v každé specializované prodejn?. ZD?RAZ?UJI, ŽE NAPROSTO NEVYHOVUJÍCÍ JSOU BRÝLE, KTERÉ LZE ZAKOUPIT SPOLU S TZV AIRSOFTOVÝMI ZBRAN?MI NA TRŽNICÍCH! Tyto brýle jsou naprosto nevyhovující a sami sebe ohrožujete na zdraví. 
 
Zbran?: v airsoftu jsou zbran?, které vypadají p?esn? jako jejich pravé vzory. Existují t?i typy pohonu t?chto zbraních: - Elekt?ina - Plyn - Manuální AEG – elektricky pohán?né Jsou nejrozší?en?jší a nejlevn?jší na provoz. Fungují na principu stla?eného vzduchu, píst je pohán?ný mot?rkem. Tyto zbran? jsou pak schopny st?ílet i pln? automaticky. Jejich pr?m?rná cena se pohybuje kolem 6 000,- K?. Plynovky Jak již jejich název napovídá, pohán?ny jsou speciálním plynem, který se plní do zásobník?. V praxi se tento pohon používá hlavn? u pistolí, kterým pak dokreslují realisti?nost za použití blow-backu. To je systém, který hýbe se záv?rem jako reálná pistol. Cena t?chto blow-back pistolí je kolem 3 000,- K?. Existují také nonblow-back pistole, kterým se záv?r nevrací. V neposlední ?ad? se tento pohon používá u odst?elova?ích pušek. Je to z toho d?vodu, že se zachovává velká realisti?nost a malé mechanické opot?ebení. Manuály Principieln? fungují stejn? jako AEG, ale nemají dávku, protože píst nenatahuje motor nýbrž vy sami. Výb?r z t?chto zbraní není velký (v oblasti dlouhých manuál? – pušky) a na zbran? se neprodávají žádné náhradní díly a celkov? jsou mnohem h??e zpracované. Jejich cena se pohybuje okolo 4000,- a u pistolí (krátké manuály) kolem 1000,-
 
Softu zdar por. M. ?erný - velitel - P?chota Praha