53. p?ší praporO praporu
 
53. p?ší prapor je uskupení airsoftových tým? z Prahy a st?edních ?ech, hrající v barvách armády ?eské republiky. 
 
 
 
Historie
 
Po?átek naší aliance se píše od zá?í roku 2007, kdy se náš tým rozhodl zformovat v?tší uskupení, schopné konkurovat v?tším a organizovan?jším celk?m na naší airsoftové scén?. Z po?átku prob?hl hromadný nábor airsoftových tým?. Z desítek obeslaných tým? se na první alian?ní prezentaci dostavilo 5 zástupc? tým?. Zdaleka ne všichni tito lidé pak vstoupili do aliance, pár tým? v?bec neza?alo spolupracovat, pár tým? odpadlo.
 
Rok 2008 
V sou?asné dob? je v alianci 4 tým? a to UltraAS, Bellatorrats, Airfanatic, Vohryzaný jabko. V sou?asné dob? má prapor jednu rotu a ta se dále d?lí na dv? ?ety. První ?eta má 2 družstva jedno bojové a jedno pr?zkumné. Druhá ?eta je složená ze t?í bojových družstev. Jednotlivá družstva naší aliance jsou koncipována po jedenácti lidech.
 
Rok 2009 
Na po?átku roku 2009 z?stává aktivní pouze družstvo UltraAS, v ostatní družstva z d?vodu nízké ú?asti vlastních lidí zajiš?ují vlastní p?ežití. V polovin? roku se za?íná objevovat spolupráce s týmy 156. JHP a Vohryzané jabko. Tým Airfanatic se v zá?í tohoto roku št?pí pro vnit?ní neshody na dv? frakce = Airfanatic a Angels. Airfanatic provád?jí nábor nových lidí a zejména trénují nové rekruty. Angels se ú?astní alian?ních akcí.
 
Roky 2010 -  2012
Pro prapor neaktivní roky, kdy se v?tšina jednotek potýká s existen?ními problémy. Vtomto období 53.p?ší prapor neorganizuje žádné cvi?ení nebo akce
 
Rok 2013
Po slabším období se objevila myšlenka obnovení ?innosti praporu a to na základ? hlubší spolupráce mezi jednotkami P?choty Praha (p?ejmenované z UltraAS), GSAS a BlackAngels. Po spole?ném cvi?ení pokra?uje spolupráce mezi jednotkami formou spole?ných trénink? za ú?elem poznání a sjednocování postup?
 
Rok 2014
Probéhlo slou?ení web? GSAS a P?choty Praha pod spole?ný portál. To umož?uje snažší plánování ?innosti. 
 


Nábor

Zapojte se do našeho uskupení a vybudujme v?tší uskupení. P?ístupem získáváte
- znalosti a dovednosti prov??ené léty praxe fungování ve v?tším celku
- spole?ný portál 53pp.cz
- kalendá? pro snažší plánování akcí a koordinaci
- a mnohé dalšíAktivní jednotky:

Logo_Pechota_Praha_w250.png
   logo_gsas_big.png 
 P?chota Praha GSAS Neaktivní jednotky:


 156. Jednotka Hloubkového pr?zkumuVohryzaný jabko   BellatorratsSp?átelené jednotky:


 
 43.VPR  ASSP  21. Pr?zkumná skupina RAPAX